Wizyt:
Dzisiaj: 0
Wszystkich: 268423

ZAJĘCIA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE

NASZA OFERTA » ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU

Zajęcia edukacyjno- wychowawcze obejmujące wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń.

Nasze przedszkolaki każdego dnia mają okazję do wielokierunkowej aktywności opartej na programie wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” wydawnictwa WSiP.

Pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry, podążając za dziećmi- ich potrzebami i możliwościami, stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju.
W wybranym przez nas programie wychowania przedszkolnego zostało wyodrębnionych 8 obszarów:

  • Jestem i działam z innymi- nauka wartości takich, jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, przyjaźń, mądrość, piękno, akceptacja. pomaga Ten obszar pomaga zrozumieć zachowania swoje i innych ludzi oraz uświadamia, które z nich są społecznie akceptowane, a które nie.
  • Żyję zdrowo i bezpiecznie- kształtowanie u dzieci pozytywnych postaw prozdrowotnych w szerokim tego słowa znaczeniu. Aktywność fizyczna i nawyki higieniczno-kulturalne, prowadzące do samodzielności, kształcenie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz nauka zasad bezpieczeństwa.
  • Działam w harmonii z przyrodą- wielozmysłowe poznawanie środowiska przyrodniczego. Poprzez obserwacje, doświadczenia i rzeczywisty kontakt z naturą uruchamia się myślenie naukowe- dziecko stawia pytania badawcze, formułuje i weryfikuje hipotezy. Takie działania rozwijają u dziecka umiejętność opisywania, porównywania, klasyfikowania i porządkowania, wyciągania wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków.
  • Myślę i działam matematycznie- organizowanie zajęć inspirowanych ciekawymi zadaniami i grami, które kształtują umiejętności rozwiązywania niestandardowych problemów, pokazują, jak matematyczne doświadczenia wykorzystywać w życiu codziennym, i uczą poszukiwać samodzielnie lub w grupie różnych rozwiązań. Oswajanie dzieci z rytmami, liczbami i działaniami na liczbach, miarami, przestrzenią, szacowaniem, monety, banknoty to tylko niektóre zagadnienia z edukacji matematycznej, które począwszy od okresu przedszkolnego, towarzyszą dziecku przez kolejne etapy jego edukacji.
  • Mówię i rozumiem- zabawy związane z różnicowaniem i realizacją dźwięków awerbalnych i werbalnych, odnoszące się do doświadczeń dziecka. Rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na różnych rodzajach dźwięków, w tym na słuchaniu tekstów czytanych, stymulacja koordynacji słuchowo-ruchowej i słuchowo-wzrokowej, kształcenie wrażliwości słuchowej dziecka.
  • Będę czytać i pisać- przygotowanie do czytania i pisania poprzez wzbogacanie wiadomości dziecka o otaczającym świecie, wzbogacanie zasobu słownikowego i pojęciowego, kształtowanie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, rozwijanie wrażliwości wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, sprawności ruchowej. Bardzo ważnym aspektem jest wewnętrzna pozytywna motywacja dziecka, żeby chciało i dążyło do poznania świata pisma. Istotnym elementem jest tu rozwijanie zainteresowania książką, w tym słowem czytanym i pisanym.
  • Jestem odbiorcą i twórcą- inspirowanie dzieci do wyzwalania własnej aktywności twórczej wyrażanej na różne sposoby: technikami plastycznymi, tańcem, śpiewem, ruchem, gestem, mimiką, słowem czy grą na instrumentach. Rozwój poznawczy, społeczno-emocjonalny, motoryki dużej i małej poprzez integrację treści wychowania przez sztukę z innymi obszarami działalności dziecka.
  • Żyję wśród innych kultur i narodowości- organizowanie zajęć umożliwiających dzieciom poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

W ramach tygodni tematycznych, gdzie każdy tydzień związany jest z innym tematem, organizujemy dzieciom przestrzeń edukacyjną i wspieramy w nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności, ale również inspirujemy do wykorzystywania tej dotychczasowej.